Instrucţiuni pentru autori


1. Tipuri de fişiere
Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” consideră că fişierele DOCX sunt de tip „proprietar” şi nu le acceptă în nicio situaţie. Trimiterea unui fişier DOCX conduce la respingerea automată a articolelor trimise spre publicare. Documentele editabile (articole şi răspunsuri pentru referenţi) trebuie să fie într-un format compatibil cu Microsoft Office 2003 sau anterior (DOC sau RTF), iar documentele needitabile (incluzând formularele semnate de asumare a responsabilităţii) trebuie să fie salvate în format PDF (formatele JPEG/JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF etc. nu pot fi acceptate).

2. Trimiterea unui articol
Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” publică în cele patru numere anuale articole de cercetare originală teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de comunicări succinte sau articole integrale), care prezintă rezultatele cercetării din urbanism (incluzând probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de planificare urbană şi teritorială), arhitectură (incluzând soluţii şi proiecte inovatoare inovatoare şi consideraţii teoretice) şi construcţii (incluzând soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie, sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial), analiza integrată şi managementul teritorial, dar şi sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu şi recenzii de carte, scrise în limba engleză.

Revista oferă acces gratuit la articolele în format electronic.

Niciun articol trimis spre publicare nu va fi publicat fără a fi evaluat de referenţii de specialitate în ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică a acestuia, şi de echipa editorială a revistei în ceea ce priveşte nerespectarea condiţiilor de redactare. Referenţii de specialitate vor decide dacă articolul poate fi publicat ca atare sau cu modificări, sau dacă acesta nu poate fi publicat atunci când nu îndeplineşte condiţiile de calitate. Articolele acceptate de referenţi pot fi respinse în cazul în care autorii refuză în mod repetat să se conformeze cerinţelor de editare specificate în instrucţiunile pentru autori. Prezentările conferinţelor sau altor evenimente şi recenziile de carte nu sunt supuse procesului de evaluare colegială.

Conformarea strictă cu instrucţiunile pentru autori este o condiţie pentru acceptarea oricărui articol. Instrucţiunile pentru autori au caracter de obligativitate şi nu sunt simple recomandări cu caracter orientativ. Utilizarea altui program, incompatibil cu standardele MS Word 2003 sau anterioare, nu poate fi folosită ca scuză pentru neconformarea cu instrucţiunile. Asigurarea respectării instrucţiunilor este în integralitate responsabilitatea autorilor, revista neoferind servicii de editare/tehnoredactare.

Indiferent de domeniu, articolele vor fi structurate sub forma unor comunicări succinte, cu o întindere de maximum patru pagini, şi lucrări in extenso, care nu vor depăşi 30 pagini, şi vor fi trimise prin e-mail, sub forma unui fişier ataşat, la adresa uac[at]incd.ro (înlocuiţi [at] cu @).

Deoarece serverul nu permite primirea unor mesaje ce conţin fişiere ataşate prea mari, autorii sunt rugaţi să încarce fişierul pe un server cu stocare gratuită şi să trimită adresa, într-un e-mail adresat redacţiei. Nu se recomandă trimiterea automată, prin programul serverului, prin completarea adresei, astfel de mesaje fiind filtrate, ci indicarea adresei prin trimiterea unui mesaj de pe adresa autorului.

2.1. Procesul de evaluare
Este un proces în care identitatea referenţilor şi a autorilor rămâne necunoscută fiecărei părţi până la publicarea articolului. Articolele trimise spre publicare vor fi verificate de Redactorul Şef. Dacă acesta observă nerespectarea flagrantă a instrucţiunilor pentru autori sau alte probleme, îşi rezervă dreptul de a le respinge, informând autorii asupra motivului. Articolele acceptate în această etapă sunt înaintate către doi referenţi de specialitate din Colegiul editorial sub forma unui document anonim, care nu va conţine numele autorilor şi afilierea, sau alte informaţii (de exemplu, se recomandă menţionarea proiectului de cercetare prin care a fost finanţat studiul prezentat în articol, dacă este cazul). Dacă referenţii identifică sau bănuiesc identitatea autorilor, trebuie să evalueze articolul independent de apartenenţa etnică, genul, orientarea sexuală, cetăţenia, convingerile religioase ale autorilor, sau să raporteze Redactorului Şef orice conflict potenţial. În cazul unor diferenţe mici, decizia aparţine Redactorului Şef şi se bazează pe importanţa articolului, evaluată în raport cu politica editorială. Dacă recomandările acestora diferă substanţial, articolul este evaluat de un al treilea referent. În cazul acceptării condiţionate de modificări, autorilor li se va solicita, în afara operării acestora, să redacteze o scrisoare anonimă către referenţi în care să prezinte modul în care a răspuns fiecărei sugestii sau motivaţia refuzului de a opera unele modificări. Pe baza acestora, referenţii vor reevalua dacă autorul a răspuns sau nu solicitărilor formulate de aceştia anterior. În cazul respingerii, articolul nu va fi înapoiat autorului, dar acesta va fi informat în privinţa deciziei editoriale. Pentru articolele acceptate, referenţii sunt menţionaţi în fiecare revistă folosind iniţialele prenumelor şi numele, cu excepţia celor care solicită anonimatul. După acceptarea articolelor, acestea sunt verificate folosind un program anti-plagiat.

2.2. Conformarea cu instrucţiunile de redactare
Articolele acceptate spre publicare la recomandarea referenţilor de specialitate, dar care nu respectă cerinţele de redactare vor fi returnate autorilor pentru re-editare, ducând la amânarea publicării lor în numărul următor al revistei faţă de cel în care erau publicate să apară. Articolele care nu respectă instrucţiunile de redactare după trei runde de verificări vor fi respinse în mod automat, în pofida recomandărilor referenţilor.

2.3. Prioritatea articolelor
Revista aplică o politică editorială prin care se va acorda prioritate articolelor care respectă cât mai fidel instrucţiunile pentru autori, în special cele legate de formatul bibliografiei şi al referinţelor din text, şi fac referire în text la absolut toate imaginile sau tabelele incluse în articol

2.4. Aspecte etice şi legale
Trimiterea spre publicare a unui articol presupune că acesta nu a mai fost publicat sau trimis spre publicare în altă revistă de specialitate, că informaţiile prezentate sunt originale sau, în cazul preluării acestora din alte surse, nu sunt încălcate drepturile de autor. De asemenea, conţinutul articolului este cunoscut şi aprobat de către toţi autorii, aceştia contribuind la redactarea sa şi/sau la procesul de cercetare. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate privind conţinutul, corectitudinea şi originalitatea articolelor. Se recomandă autorilor cedarea copyright-ului articolelor acceptate revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, menţinându-şi, în acelaşi timp, dreptul de autor. În sensul acestor aspecte, autorii trebuie să completeze şi să semneze după acceptarea articolului formularul disponibil la adresa http://uac.incd.ro/Index/Resp_RO.doc.

3. Redactarea articolelor

3.1. Respectarea cerinţelor de format
Articolele vor fi redactate în limba engleză sub forma unui document Microsoft Word (versiunea 2003 sau anterioară) folosind, în funcţie de domeniu, modelul disponibil pe pagina revistei la http://uac.incd.ro/Index/Model.doc. Autorii sunt sfătuiţi să scrie articolul direct în documentul-şablon sau, în cazul folosirii opţiunii „copy-paste”, să utilizeze doar „Paste as unformatted text”, refăcând tabelele şi copiind imaginile una câte una. Autorii români care scriu textele în română şi apoi le traduc sunt rugaţi să trimită şi versiunea în limba română pentru a grăbi procesul de evaluare. Această cerinţă nu se aplică celor care scriu articolul direct în engleză.

3.2. Structură
Articolele vor fi structurate astfel:
1. Un titlu de maximum două rânduri
2. Numele şi prenumele autorilor şi afilierea (instituţie, secţie/ departament, e-mail) pe rânduri separate
3. Rezumat în limba engleză, care va avea max. 50 de cuvinte în cazul comunicărilor succinte şi max. 200 de cuvinte pentru lucrările in extenso.
4. Maximum 5 cuvinte cheie, în limba engleză, imediat după rezumat, corespunzător limbii în care este redactat acesta.
5. Lucrarea propriu-zisă în limba engleză, structurată astfel: introducere (prezentarea contextului şi a obiectivelor), lucrarea propriu-zisă (metode, rezultate, discuţii sau o altă structură specifică domeniului), concluzii, lista de referinţe bibliografice, care trebuie, în mod obligatoriu, să fie citate şi în text. Dacă această structură nu este potrivită, autorii pot utiliza propria structură, dar este obligatorie existenţa introducerii şi a concluziilor. Titlurile secţiunilor vor fi numerotate folosind sistemul zecimal, de exemplu: 1. Nume capitol, 1.1. Nume subcapitol, 1.1.1. Nume sub-subcapitol etc. Figurile şi tabelele trebuie să fie numerotate (1, 2, 3 etc.), referinţele la acestea în text fiind realizate prin: Tabelul 1, Fig. 2 etc. Figurile şi tabelele mari care nu se pot încadra în structura pe coloane a articolului vor fi inserate la sfârşitul documentului, chiar dacă astfel ordinea lor nu respectă numerotarea, folosind aranjarea pe o singură coloană, indicând amplasarea lor în text. Ulterior vor fi repoziţionate de echipa editorială a revistei.

3.3. Citarea referinţelor bibliografice în text
Referinţele bibliografice în text se vor face între paranteze rotunde folosind:
1. Autorul şi anul apariţiei: Smith, 2006 în cazul lucrărilor cu un singur autor
2. Autorii şi anul apariţiei în cazul lucrărilor cu doi autori: Smith and Jones, 2006
3. Primul autor urmat de et al. şi anul apariţiei în cazul lucrărilor cu mai mult de doi autori: Smith et al., 2006
4. Autorul şi anii apariţiei în cazul unor lucrări elaborate de acelaşi autor în ani diferiţi: Smith, 2006, 2008.
5. Autorul, anul apariţiei şi un indicativ corespunzător ordinii alfabetice a titlurilor în cazul unor lucrări elaborate de acelaşi autor în acelaşi an: Smith, 2006a, 2006b
6. Separarea cu punct şi virgulă pentru citarea mai multor lucrări: Smith, 2006; Jones, 2008.

3.4. Bibliografia
Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” solicită autorilor o documentare la zi şi riguroasă a articolelor, bazată în cea mai mare măsură pe lucrări publicate (cu ISBN sau ISSN) şi, în special, pe articole publicate în fluxul principal de reviste internaţionale. Se recomandă autorilor să reducă la un minim strict necesar ponderea în documentare a materialelor nepublicate, şi mai ales a celor care nu au trecut prin evaluarea colegială de tipul paginilor Internet, broşurilor nepublicate etc.
Citarea lucrărilor în bibliografie va urma modelul de mai jos (respectarea sa implică abrevierea tuturor prenumelor la o singură iniţială, lipsa virgulei între nume şi iniţiala prenumelui şi toate celelalte cerinţe de redactare vizibile în exemple, ca în instrucţiunile detaliate):
1. Pentru publicaţii cu ISBN (cărţi, volume ale unor conferinţe, CD cu ISBN)
a) Cărţi, CD-uri: Nume autor (anul publicării), titlu, editura, locul apariţiei:
Nica E. (2010), Elaboraration and use of case studies in human resource management [in Romanian], Editura Economică, Bucharest, Romania.
b) Capitole de cărţi: Nume autor (anul publicării), titlu, în: autorii sau editorii cărţii (rolul lor), titlul cărţii, editura, locul apariţiei, paginile capitolului:
Ellger C. (2000), Soft City Impossible? The chances for ecological urban development, in: Ianoş I., Pumain D., Racine J. B. (Eds.), Integrated Urban Systems and Sustainability of Urban Life, Editura Tehnică, Bucharest, Romania, pp. 35-47.
2a. Pentru articole în publicaţii periodice (cu ISSN): Nume autor (anul publicării), titlu, titlul revistei, nr. volumului(nr. ediţiei): pagini de început-de sfârşit:
Matthews T. J. (2014), Integrating Geoconservation and Biodiversity Conservation: Theoretical Foundations and Conservation Recommendations in a European Union Context, Geoheritage 6(1): 57-70, DOI:10.1007/s12371-013-0092-6.
2b. Pentru articole în publicaţii periodice (cu ISSN): Nume autor (anul publicării), titlu, titlul revistei, nr. volumului(nr. ediţiei): număr articol:
Ma R., Furuya K. (2024), Social Media Image and Computer Vision Method Application in Landscape Studies: A Systematic Literature Review, Land 13(2): 181, DOI:10.3390/land13020181.
3. Pentru alte publicaţii sau documente: Nume autor (anul publicării), titlu, alte detalii, locul apariţiei:
Mureşanu F. (2010), City in the information age [in Romanian], Doctoral Dissertation, “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning, Bucharest.
4. Pentru pagini Internet: Numele instituţiei sau persoanei care editează pagina (anul ultimei actualizări), titlu, adresă completă fără hyperlink
RAIC (2015), Sustainable Architecture, https://www.raic.org/raic/sustainable-architecture
Titlurile articolelor, capitolelor de carte şi cărţilor scrise în alte limbi decât engleza se vor traduce în limba engleză, precizând şi titlul în limba străină între paranteze drepte.
Dacă există numere de tip DOI (pentru articole, capitole de carte etc.), acestea vor fi indicate.

4. Alte instrucţiuni de redactare
Autorii sunt rugaţi să evite în tehnoredactarea articolelor:
1. Utilizarea notelor de subsol sau a celor finale. Eventualele comentarii vor fi inserate în text ca paragraf, între paranteze sau capitol final, iar referinţele bibliografice vor constitui un capitol separat.
2. Editarea excesivă a textului, incluzând editarea fontului (folosirea altui font, a altei dimensiuni şi a altor culori decât cele din model) şi a paragrafului (spaţii libere deasupra şi/sau dedesubtul acestuia, inserate altfel decât lăsând rânduri libere, restrângerea lăţimii paragrafului la stânga şi/sau la dreapta faţă de marginea paginii, spaţierea la stânga a primului cuvânt din paragraf). Singurele editări permise sunt în cazul fontului folosirea caracterelor aldine şi/sau cursive acolo unde este nevoie, a indicilor şi exponenţilor, iar în cazul paragrafului, alinierea stânga-dreapta şi spaţierea la un singur rând.
3. Inserarea în text a elementelor grafice de tipul casetelor, săgeţilor etc. Singurele elemente grafice sunt imaginile şi schemele, care trebuie să se prezinte sub forma unor obiecte unitare inserate ca paragraf de sine-stătător sau în tabele.
4. Abrevierea numelui unei persoane la mai mult de prima iniţială. De exemplu, numele Gheorghe devine G. şi nu Gh. Sau Ghe.
Titlurile articolelor, capitolelor de carte şi cărţilor scrise în alte limbi decât engleza se vor traduce în limba engleză, precizând şi titlul în limba străină între paranteze drepte.

Pentru a facilita respectarea instrucţiunilor de redactare, revista pune la dispoziţia autorilor un ghid vizual, care arată şi cele mai frecvente erori, disponibil la adresa http://uac.incd.ro/Index/UAC_RO.pdf şi un set de instrucţiuni detaliate conţinut în şablon sau disponibil la http://uac.incd.ro/Index/Editing_RO.doc.