Etică şi malpraxis


Având în vedere că tematica revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” include domeniul planificării, în care opţiunile politice pot influenţa abordarea problemelor ştiinţifice, generând atitudini diferite, redacţia va adopta o poziţie de neutralitate în cazul posibilelor controverse, fără a favoriza, prin publicarea preferenţială a unor articole, vreuna dintre părţi. O politică similară se va aplica în raport cu alte problematici, cum ar fi cele de mediu, egalitate de gen, etică sau politici publice, în toate aceste cazuri interesul primar fiind contribuţia articolului la progresul ştiinţific din domeniu.

Principiile etice ale procesului de publicare a întregii reviste în general şi a articolelor ştiinţifice în special se bazează pe normele internaţionale, în special pe cele ale Comitetului pentru Etica Publicării (Committee on Publication Ethics – COPE) privind bunele practici ale publicaţiilor care practică sistemul de evaluare colegială (peer review).

Procesul de evaluare colegială

Dată fiind evoluţia continuă a domeniilor de specialitate ale revistei, evaluarea va avea în vedere raportarea la contextul specific momentului acesteia, şi în acest sens articolele publicate vor putea avea o valoare documentară. Având în vedere acest aspect, revista va publica şi materiale care, fără a avea pretenţia de a fi articole ştiinţifice, vor putea documenta evoluţia domeniului: rapoarte ale unor conferinţe din domeniu sau alte evenimente de interes ştiinţific. Pe pagina revistei, acestea vor fi disponibile în „arhiva de anunţuri şi ştiri”. Aceste materiale nu vor fi supuse procedurii obişnuite de evaluare cu ajutorul referenţilor, ci vor fi evaluate de redacţia revistei. Pentru toate celelalte articole, responsabilităţi specifice revin autorilor, redactorului şef, secretarului general de redacţie, redactorilor, membrilor comitetului editorial şi referenţilor de specialitate. Toţi aceştia îşi vor însuşi şi vor respecta standardele etice de-a lungul întregului proces de evaluare până la publicarea articolului şi ulterior.

Evaluarea colegială, definită ca „obţinerea unei opinii privind fiecare articol de la evaluatori cu expertiză în domeniul acestuia”, este un proces în care identitatea referenţilor şi a autorilor rămâne necunoscută fiecărei părţi până la publicarea articolului. Articolele trimise spre publicare vor fi verificate de Secretarul General de Redacţie. Dacă acesta observă nerespectarea flagrantă a instrucţiunilor pentru autori sau alte probleme, îşi rezervă dreptul de a le respinge, informând autorii asupra motivului. Articolele acceptate în această etapă sunt înaintate către doi referenţi de specialitate externi proveniţi din altă instituţie şi, dace este posibil, ţară faţă de autori, sub forma unui document anonim, care nu va conţine numele autorilor şi afilierea, sau alte informaţii (de exemplu, se recomandă menţionarea proiectului de cercetare prin care a fost finanţat studiul prezentat în articol, dacă este cazul). Dacă referenţii identifică sau bănuiesc identitatea autorilor, trebuie să evalueze articolul independent de apartenenţa etnică, genul, orientarea sexuală, cetăţenia, convingerile religioase ale autorilor, sau să raporteze Secretarului general de redacţie orice conflict potenţial. În cazul unor diferenţe mici, decizia aparţine Secretarului general de redacţie şi se bazează pe importanţa articolului, evaluată în raport cu politica editorială. Dacă recomandările acestora diferă substanţial, articolul este evaluat de un al treilea referent. În cazul acceptării condiţionate de modificări, autorilor li se va solicita, în afara operării acestora, să redacteze o scrisoare anonimă către referenţi în care să prezinte modul în care a răspuns fiecărei sugestii sau motivaţia refuzului de a opera unele modificări. Pe baza acestora, referenţii vor reevalua dacă autorul a răspuns sau nu solicitărilor formulate de aceştia anterior. În cazul respingerii, articolul nu va fi înapoiat autorului, dar acesta va fi informat în privinţa deciziei editoriale. Pentru articolele acceptate, referenţii sunt menţionaţi în fiecare revistă folosind iniţialele prenumelor şi numele, cu excepţia celor care solicită anonimatul. Fluxul procesului de evaluare este prezentat în imaginea următoare.

Procesul de evaluare colegială

Rata de respingere a crescut odată cu prestigiul revistei, standardele actuale fiind corespunzătoare unei reviste de circulaţie internaţională în privinţa conţinutului şi a respectării condiţiilor formale. În cele două imagini de mai jos este prezentată dinamica ratei de respingere pentru fiecare an şi pentru fiecare articol primit, începând din 2012.

Rata de respingere pe ani

Rata de respingere pentru fiecare articol primit

Revista are trei niveluri de decizie. Primul este reprezentat de referenţi, care evaluează corectitudinea ştiinţifică a articolelor şi recomandă acceptarea sau respingerea lor. Palierul intermediar este cel al colegiului editorial, care poate recomanda decizia în cazul diferenţei de opinie între referenţii care au evaluat acelaşi articol. În plus, ei pot propune politici editoriale şi sunt responsabili cu promovarea revistei în mediul academic şi de cercetare. În acest sens, pot propune afilierea revistei la anumite conferinţe sau evenimente ştiinţifice. Cel mai înalt nivel de decizie aparţine redactorului şef, redactorilor şi secretarului general de redacţie, ale căror responsabilităţi variază, în această ordine, de la decizie la execuţie în raport cu politica editorială şi conţinutul revistei. Aceştia au, în ordine inversă, drept de veto faţă de decizia referenţilor, dacă articolele nu sunt conforme cu politica revistei, şi pot media conflictele dintre autori şi referenţi. Decizia de respingere a articolelor neconforme cu politica revistei sau care se abat de la instrucţiuni este luată înaintea trimiterii către referenţi, dar poate fi luată şi ulterior în cazul abaterilor majore. Toate persoanele de la nivelurile superioare pot evalua articole ale căror domenii nu sunt acoperite de referenţii externi.

Responsabilităţile ce revin fiecăreia dintre părţi sunt rezumate în cele ce urmează.
 • Autori. Trimiterea spre publicare a unui articol presupune că acesta nu a mai fost publicat sau trimis spre publicare în altă revistă de specialitate, că informaţiile prezentate sunt originale sau respectă normele referitoare la dreptul de autor şi copyright. De asemenea, conţinutul articolului este cunoscut şi aprobat de către toţi autorii, aceştia contribuind la redactarea sa şi/sau la procesul de cercetare. Calitatea de autor trebuie limitată la cei care au contribuit efectiv la scrierea articolului sau derularea cercetării prezentate în lucrare. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate privind conţinutul, corectitudinea şi originalitatea articolelor şi respectarea principiilor etice prin completarea formularului solicitat de redacţie după acceptarea articolului. De asemenea, aceştia vor pune la dispoziţie datele ce stau la baza articolului atunci când li se solicită. Dacă autorii identifică erori majore după publicarea articolului, trebuie să contacteze secretarul general de redacţie şi să trimită o versiune corectată a articolului.
 • Referenţi. Referenţii trebuie să comunice secretarului general de redacţie dacă nu pot evalua un articol, dacă acesta este în afara sferei lor de competenţă, este similar unui material publicat în altă parte sau conduce la un conflict de interese. În caz contrar, trebuie să finalizeze procesul de evaluare la timp trimiţând formularul de evaluare completat. Niciun alt mijloc de comunicare nu poate înlocui acest formular. În absenţa sa, articolul este realocat altui referent.
 • Redactori (Redactor şef, redactori, secretar general de redacţie, colegiu editorial). Redactorii trebuie să asigure o evaluare corectă şi nepărtinitoare, dar în acelaşi timp competentă prin păstrarea secretului identităţii celor două părţi, alocarea articolelor în funcţie de coincidenţa sferei de competenţe şi soluţionarea conflictelor potenţiale dintre autori şi evaluatori în paralel cu păstrarea secretului identităţii fiecărei părţi. Principala responsabilitate este asigurarea unei evaluări nediscriminatorii sub aspect etnic, geografic, de gen, al orientărilor sexuale, convingerilor etice sau politice.

 • Alte aspecte etice

 • Conflictul de interese. Autorii şi evaluatorii trebuie să menţioneze, ori de câte ori este cazul, posibilele conflicte de interese cu impact potenţial asupra procesului de evaluare colegială. Autorii trebuie să prezinte informaţiile legate de sursa de finanţare atunci când proiectul are cărui rezultate sunt prezentate a fost finanţat printr-un program sau proiect.
 • Dreptul de autor şi copyright-ul. Articolele care nu respectă drepturile de autor sau copyrightul, în totalitate sau parţial, prin plagiere (inclusiv auto-plagiere) sau includerea unor elemente (de exemplu imagini) care nu le aparţin şi pentru a căror utilizare nu au primit acceptul proprietarilor de drept nu vor fi publicate. Plagiatul este definit ca reproducere a ideilor sau a operei altei persoane fără menţionarea sursei folosind sistemul de citare specificat în „Instrucţiunile pentru autori”. În procesul de evaluare colegială, plagiatul trebuie menţionat de referenţi folosind formularul de evaluare, oferind suficiente dovezi (inclusiv rezultatele unor programe specializate). Ulterior, articolele acceptate sunt verificate de redacţie folosind un program pentru detectarea plagiatului. Dacă plagiatul este demonstrat după publicarea lucrării, articolele respective vor fi retrase.
 • Soluţionarea problemelor etice

  Procedura de soluţionare a problemelor etice urmează următoarele etape: identificarea, investigarea şi soluţionarea acestora.
 • Identificarea. Eventualele probleme pot fi semnalate secretarului general de redacţie de orice persoană şi la orice moment în cazul articolelor deja publicate, sau pot fi sesizate direct în timpul procesului de evaluare colegială a articolului. Pentru a fi luate în consideraţie, sesizările trebuie să ofere suficiente informaţii, argumente şi dovezi. Indiferent de natura lor, toate contestaţiile vor fi analizate într-o manieră nepărtinitoare şi cât mai rapid, până la soluţionarea lor în mod satisfăcător.
 • Investigarea. Secretarul general de redacţie va analiza problema cu maximă confidenţialitate, consultând persoanele competente sau responsabile. În timpul acestui proces pot fi solicitate informaţii suplimentare altor părţi (cei care au trimis sesizarea, autorii, referenţii etc.) Această etapă va conduce la identificarea abaterii ca fiind minoră, caz în care nu este necesară şi consultarea altor părţi, iar autorului i se va permite să-şi exprime punctul de vedere, sau majoră, în care caz pot fi implicaţi: instituţia angajatoare a autorului, experţi, alte părţi.
 • Soluţionarea. Rezultatul final al acestei etape poate consta în notificarea autorului, atenţionarea acestuia, publicarea unei note din partea redacţiei, retragerea articolului (spre exemplu, în cazul în care autorii refuză să trimită formularul de asumare a responsabilităţii), instituirea unei perioade de embargo sau chiar a unui embargo permanent (de exemplu, în cazul autorilor care refuză să dea curs sugestiilor referenţilor sau cerinţelor editoriale), şi raportarea cazului altor instituţii abilitate la nivel naţional şi internaţional.