Etică şi malpraxis


Având în vedere că tematica revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” include domeniul planificării, în care opţiunile politice pot influenţa abordarea problemelor ştiinţifice, generând atitudini diferite, redacţia va adopta o poziţie de neutralitate în cazul posibilelor controverse, fără a favoriza, prin publicarea preferenţială a unor articole, vreuna dintre părţi. O politică similară se va aplica în raport cu alte problematici, cum ar fi cele de mediu, egalitate de gen, etică sau politici publice, în toate aceste cazuri interesul primar fiind contribuţia articolului la progresul ştiinţific din domeniu.

Principiile etice ale procesului de publicare a întregii reviste în general şi a articolelor ştiinţifice în special se bazează pe normele internaţionale, în special pe cele ale Comitetului pentru Etica Publicării (Committee on Publication Ethics – COPE - https://publicationethics.org/), Asociaţiei Mondiale a Editorilor din Domeniile Medicale (World Association of Medical Editors (WAME) - https://www.wame.org/) şi Declaraţiei de la Helsinki a Asociaţiei Medicale Internaţionale (World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki - https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) privind bunele practici ale publicaţiilor care practică sistemul de evaluare colegială (peer review).

Procesul de evaluare colegială

Evaluarea colegială (peer review). Niciun articol trimis spre publicare nu va fi publicat fără a fi evaluat de redacţie şi referenţii de specialitate externi în ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică a acestuia, şi de asistenţii editoriali ai revistei în ceea ce priveşte nerespectarea condiţiilor de redactare. Redacţia va decide dacă articolul poate fi evaluat, iar referenţii de specialitate vor recomanda dacă articolul poate fi publicat ca atare sau cu modificări, sau dacă acesta nu poate fi publicat atunci când nu îndeplineşte condiţiile de calitate. Articolele considerate acceptabile de referenţi pot fi respinse în cazul în care autorii refuză în mod repetat să se conformeze cerinţelor de editare specificate în instrucţiunile pentru autori. Prezentările conferinţelor sau altor evenimente şi recenziile de carte nu sunt supuse procesului de evaluare colegială. Secţiunea „Procesul de evaluare” prezintă în detaliu procesul de evaluare.

Revista are patru niveluri de decizie. Primul este reprezentat de asistenţii editoriali, care evaluează respectarea instrucţiunilor pentru autori şi corectitudinea limbii engleze. Al doilea este reprezentat de referenţi, care evaluează corectitudinea ştiinţifică a articolelor şi recomandă acceptarea sau respingerea lor. Palierul intermediar este cel al colegiului editorial, care poate recomanda decizia în cazul diferenţei de opinie între referenţii care au evaluat acelaşi articol. În plus, ei pot propune politici editoriale şi sunt responsabili cu promovarea revistei în mediul academic şi de cercetare. În acest sens, pot propune afilierea revistei la anumite conferinţe sau evenimente ştiinţifice. Cel mai înalt nivel de decizie aparţine redactorului şef, redactorului şef adjunct şi redactorilor, ale căror responsabilităţi variază, în această ordine, de la decizie la execuţie în raport cu politica editorială şi conţinutul revistei. Aceştia decid dac[ un articol poate fi admis pentru evaluare, au, în ordine inversă, drept de veto faţă de decizia referenţilor, dacă articolele nu sunt conforme cu politica revistei, şi pot media conflictele dintre autori şi referenţi. Decizia de respingere a articolelor neconforme cu politica revistei sau care se abat de la instrucţiuni este luată înaintea trimiterii către referenţi, dar poate fi luată şi ulterior în cazul abaterilor majore. Toate persoanele de la nivelurile superioare pot evalua articole ale căror domenii nu sunt acoperite de referenţii externi.

Responsabilităţile ce revin fiecăreia dintre părţi sunt rezumate în cele ce urmează.
 • Autori. Trimiterea spre publicare a unui articol presupune că acesta nu a mai fost publicat sau trimis spre publicare în altă revistă de specialitate, că informaţiile prezentate sunt originale sau respectă normele referitoare la dreptul de autor şi copyright. De asemenea, conţinutul articolului este cunoscut şi aprobat de către toţi autorii, aceştia contribuind la redactarea sa şi/sau la procesul de cercetare. Calitatea de autor trebuie limitată la cei care au contribuit efectiv la scrierea articolului sau derularea cercetării prezentate în lucrare. Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate privind conţinutul, corectitudinea şi originalitatea articolelor şi respectarea principiilor etice prin completarea formularului solicitat de redacţie după acceptarea articolului. De asemenea, aceştia vor pune la dispoziţie datele ce stau la baza articolului atunci când li se solicită. Dacă autorii identifică erori majore după publicarea articolului, trebuie să contacteze Redactorul Şef şi să trimită o versiune corectată a articolului.
 • Referenţi. Referenţii trebuie să comunice Redactorului Şef dacă nu pot evalua un articol, dacă acesta este în afara sferei lor de competenţă, este similar unui material publicat în altă parte sau conduce la un conflict de interese. În caz contrar, trebuie să finalizeze procesul de evaluare la timp trimiţând formularul de evaluare completat. Niciun alt mijloc de comunicare nu poate înlocui acest formular. În absenţa sa, articolul este realocat altui referent.
 • Redactori şi asistenţi editoriali (Redactor şef, redactor şef adjunct, redactori, asistenţi editoriali, colegiu editorial). Redactorii trebuie să asigure o evaluare corectă şi nepărtinitoare, dar în acelaşi timp competentă prin păstrarea secretului identităţii celor două părţi, alocarea articolelor în funcţie de coincidenţa sferei de competenţe şi soluţionarea conflictelor potenţiale dintre autori şi evaluatori în paralel cu păstrarea secretului identităţii fiecărei părţi. Principala responsabilitate este asigurarea unei evaluări nediscriminatorii sub aspect etnic, geografic, de gen, al orientărilor sexuale, convingerilor etice sau politice.

 • Alte aspecte etice

 • Conflictul de interese. Conflictele de interese pot apărea atunci când cei implicaţi în procesul de evaluare colegială (referenţi, redactori şi asistenţi editoriali) au o relaţie de natură financiară, personală, academică sau intelectuală ce ar putea influenţa negativ procesul de evaluare colegială. Aceasta include anumite convingeri ştiinţifice personale, relaţii personale (prieteni, inamici sau rude), opinii politice sau religioase sau relaţii inter-instituţionale. Astfel de conflicte trebuie declarate şi aduse la cunoştinţa redacţiei imediat de către referenţi, redactori şi asistenţi editoriali, după caz. Autorii trebuie, de asemenea, să menţioneze, ori de câte ori este cazul, posibilele conflicte de interese cu impact potenţial asupra procesului de evaluare colegială, şi să prezinte informaţiile legate de sursa de finanţare atunci când proiectul are cărui rezultate sunt prezentate a fost finanţat printr-un program sau proiect. Conflictele de interese pot apărea, de asemenea, atunci când articolele sunt trimise spre publicare de către referenţi, redactori şi asistenţi editoriali, dar şi de către autori din aceeaşi instituţie cu aceştia sau rudele lor. În ambele situaţii, revista va aloca un alt membru al comitetului de redacţie care să se ocupe de articolul respectiv, astfel ca procesul de evaluare colegială să nu fie influenţat de potenţialul conflict de interese.
 • Dreptul de autor şi copyright-ul. Articolele care nu respectă drepturile de autor sau copyrightul, în totalitate sau parţial, prin plagiere (inclusiv auto-plagiere) sau includerea unor elemente (de exemplu imagini) care nu le aparţin şi pentru a căror utilizare nu au primit acceptul proprietarilor de drept nu vor fi publicate. Plagiatul este definit ca reproducere a ideilor sau a operei altei persoane fără menţionarea sursei folosind sistemul de citare specificat în „Instrucţiunile pentru autori”. În procesul de evaluare colegială, plagiatul trebuie menţionat de referenţi folosind formularul de evaluare, oferind suficiente dovezi (inclusiv rezultatele unor programe specializate). Ulterior, articolele acceptate sunt verificate de redacţie folosind un program pentru detectarea plagiatului. Dacă plagiatul este demonstrat după publicarea lucrării, articolele respective vor fi retrase.


 • Soluţionarea problemelor etice

  Procedura de soluţionare a problemelor etice urmează următoarele etape: identificarea, investigarea şi soluţionarea acestora.
 • Identificarea. Eventualele probleme pot fi semnalate Redactorului Şef de orice persoană şi la orice moment în cazul articolelor deja publicate, sau pot fi sesizate direct în timpul procesului de evaluare colegială a articolului. Pentru a fi luate în consideraţie, sesizările trebuie să ofere suficiente informaţii, argumente şi dovezi. Indiferent de natura lor, toate contestaţiile vor fi analizate într-o manieră nepărtinitoare şi cât mai rapid, până la soluţionarea lor în mod satisfăcător.
 • Investigarea. Redactorul Şef va analiza problema cu maximă confidenţialitate, consultând persoanele competente sau responsabile. În timpul acestui proces pot fi solicitate informaţii suplimentare altor părţi (cei care au trimis sesizarea, autorii, referenţii etc.) Această etapă va conduce la identificarea abaterii ca fiind minoră, caz în care nu este necesară şi consultarea altor părţi, iar autorului i se va permite să-şi exprime punctul de vedere, sau majoră, în care caz pot fi implicaţi: instituţia angajatoare a autorului, experţi, alte părţi.
 • Soluţionarea. Rezultatul final al acestei etape poate consta în notificarea autorului, atenţionarea acestuia, publicarea unei note din partea redacţiei, retragerea articolului (spre exemplu, în cazul în care autorii refuză să trimită formularul de asumare a responsabilităţii), instituirea unei perioade de embargo sau chiar a unui embargo permanent (de exemplu, în cazul autorilor care refuză să dea curs sugestiilor referenţilor sau cerinţelor editoriale), şi raportarea cazului altor instituţii abilitate la nivel naţional şi internaţional.